skip to content

                      עמותת דונה גרציה                                     

 

      עמותת דונה גרציה חנה נשיא -
     המרכז למנהיגות נשית ולמורשת 
          יהדות ספרד ושפת הלאדינו בישראל 
(ע"ר מס' 580542215 ) 

מטרותיה העיקריות הן:

לייסד בית מורשת לאומי לזכרה ולמורשתה של הגבירה דונה גרציה - חנה נשיא.
לטפח ולהעצים את המנהיגות הנשית בישראל. לשמש בית למורשת יהדות ספרד ושפת  הלאדינו.

 

שמות מייסדי העמותה 
אהרון  אמסלם
ירדנה  אמסלם
יעקב  אמסלם
אליעזר  אמסלם
עליזה  אמסלם
יעקב  ורדי
אורי  אביגדור

 

 

 

                                                 

 


 

עמותת הבית של דונה גרציה - מרכז טיפוח מנהיגות נשים (ע"ר 58-040-262-6 )
הוקמה בשנת 2003 התשסעל מנת לקדם את המטרות הבאות :

הקמת מוזיאון ו/או מרכז תרבות ומרכז הדרכה שינציח את תולדות חייה ומנהיגותה של דונה גרציה לבית נשיא,
ויאדיר את פועלה למען העם היהודי ובמיוחד יוזמתה להקמת מדינה ליהודים.